Tábor jelentkezési lap

Szülő vagy törvényes képviselő neve:*
Mobil (probléma esetén hívható):*
Irányítószám:*
Város:*
Cím (utca, házszám, emelet, ajtó):*
E-mail cím:*
1. gyermek neve:*
Születési ideje:*
Életkora:
Pólóméret (kérjük válassza ki a megfelelőt):*
Van betegség, allergia?:*
Betegség, érzékenység, allergia, rendszersen szedendő vagy készenléti gyógyszer:*
A gyermek részére speciális értrendet*
Akivel egy csoportba szeretne kerülni:
2. gyerek (testvér):*
2. gyermek neve:*
Születési ideje:*
Életkora:
Pólóméret (kérjük válassza ki a megfelelőt):*
Van betegség, allergia?:*
Betegség, érzékenység, allergia, rendszersen szedendő vagy készenléti gyógyszer:*
A 2. gyermek részére speciális értrendet*
Akivel egy csoportba szeretne kerülni:
3. gyerek (testvér):*
3. gyermek neve:*
Születési ideje:*
Életkora:
Pólóméret (kérjük válassza ki a megfelelőt):*
Van betegség, allergia?:*
Betegség, érzékenység, allergia, rendszersen szedendő vagy készenléti gyógyszer:*
A 3. gyermek részére speciális értrendet*
Akivel egy csoportba szeretne kerülni:
Turnus időpontja:*
Fizetés módja:*

A befizetésre kerülő összeg

A tábor díja: 1 * 69000 Ft

Fizetendő összeg
  Ft
A gyermek(ek) átvételére feljogosított személy neve (a fent megnevezett szülőn kívül):
Rokoni kapcsolat (szülő, nagyszülő, egyéb):
Igazolvány szám (személyigazolvány, útlevél, egyéb):
Telefonszám:
A gyermek(ek) átvételére feljogosított személy neve (a fent megnevezett szülőn kívül):
Rokoni kapcsolat (szülő, nagyszülő, egyéb):
Igazolvány szám (személyigazolvány, útlevél, egyéb):
Telefonszám:

Feltételek (kattinson rá)


Megállapodás

Jelen megállapodás létrejött egyrészt az
Élményfalu Kft., 3386 Sarud, Kossuth u. 68.), Cégjegyzékszám: 01-09-188853; Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10409015-50526777-82711000 Tel.: (30) 9496-814 továbbiakban, mint Szervező,
valamint a Tábor jelentkezési lapon megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban mint Szülő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1., Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező saját szervezésében bonyolítja le a

Tisza-tó Sail Gyerek kezdő vitorlás tábort,

melyen jelen aláírt megállapodás értelmében, a későbbiekben megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába (elutalásra kerüljön a szervező bankszámlaszámára), a Szülő gyermeke(i) rendelkezzen(ek) szükséges a tábor időpontjához viszonyítva 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással, valamint a jelen megállapodásban foglaltakat a Szülő elfogadja.
A Szülő tudomásul veszi, hogy a gyereke(ek) táborba történő lejuttatásáról majd onnan hazaszállításáról maga gondoskodik, a tábor első napján (hétfő 10,00) óráig a gyereket átadja a tábor személyzetének, és a tábor utolsó napján (péntek) 18,00 óra előtt átveszi a tábor személyzetétől. A tábor bentlakásos tábor gyermek(ek) számára Hétfő és péntek (4 éjszaka, 5 nap) a Szervező teljes ellátást biztosít.

2., Szerződő felek rögzítik, hogy a táborban csak úszni tudó gyerekek vehetnek részt, melyről a szülő köteles nyilatkozni. A Szervező vállalja, hogy a résztvevő gyerekek számára naponta ötszöri étkezést és kulturált szálláshelyet biztosít. A táborban folyó tevékenységet a wwww.elmenyfalu.hu oldalon olvasható programterv alapján bonyolítják le, mely menetrendet a Szervező a gyerekek igényeinek, az időjárásnak és a táborvezető belátásának megfelelően saját belátása szerint módosíthat. A tábor tervezett napirendje a következő: ébresztő, reggeli torna, reggeli, délelőtti foglalkozás, tízórai, tematikus program, tízórai, délelőtti tematikus program, ebéd, csendes pihenő, játékos foglalkozás, délutáni tematikus program, uzsonna,egyéb szórakoztató program, vacsora, játék, takarodó. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven folyik.

3., Szerződő felek rögzítik, hogy a gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított személyek közül csoportonként minimum 1 fő a táborvezetésre feljogosító szakképzettséggel rendelkezik, segítőik pedig pedagógiai tanulmányokat folytatnak.

4., A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor szervezői nem vállalják az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a Szülő előzetesen erről nem tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli. Betegség esetén: A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén, a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervezők kizárólag pótdíj fizetés mellett biztosítanak lehetőséget, melynek díja 8.000 Ft / nap. Amennyiben a gyermek betegség miatt NEM tudja megkezdeni a táborozást és ezt a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről orvosi igazolást kérünk bemutatni.

5., Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a gyermek(ek) felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki olyan esetekre, mely a felügyelet körén kívül esik (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a gyermek(ek) az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadják. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a gyermek(ek) által a táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)

6., Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind a szülők kötelesek betartani a csoportvezető utasításait.

7., A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. Módosítási feltételek: Az időpont módosítás a tárgyhét előtti szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után 5000 Ft ügyintézési díjat számolunk fel. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

8., A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben a Szülő a tábor részvételi díját a szerződés aláírásakor készpénzben a Szervező pénztárába befizeti, vagy 4 napon belül átutalja a megadott bankszámla számra.

9., A Szülő tudomásul veszi , hogy a vitorlázás fokozott kockázattal járó szabadidős tevékenység, ahol a résztvevők táborvezetőkkel történő együttműködése elengedhetetlen. A szülő kijelenti, hogy az általa befizetett gyerek saját felelősségére vesz részt a táborban. A Szervezőket az esetlegesen előforduló balesetért, sérülésért, személyi vagy vagyoni kárért semmilyen felelősség nem terheli és velük szemben kártérítési igénnyel fellépni nem lehet. Amennyiben a táborozó nem tarja be a tábor vezetőinek utasításait, maga vagy társainak testi épségét veszélyezteti, a tábor működését zavarja, akadályozza a szervezők jogosultak a résztvevőt haladéktalanul hazaküldeni. Ebben az esetben a szervezők a tábor teljes díjára jogosultak.

10., Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

A feltételeket elolvastam és elfogadom:*